Cookie Policy

Bounce Scandinavia Holding AB (“Bounce“) använder sig av cookies (kakor) på denna webbplats bland annat för att samla in statistik från våra besökare.

 1. VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en textfil som skickas från en webbserver till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. På denna webbplats används två olika typer av cookies: sessionscookies och beständiga cookies.

Sessionscookies sparas under den tid det finns en aktiv session, dvs. så länge du är inne på webbplatsen. När du stänger ner webbläsaren försvinner sessionscookien.

Beständiga cookies sparas på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie eller till dess att du manuellt raderar dem från din enhet.

Om du inte vill att en cookie lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av vår webbplats inte kommer att fungera korrekt eller överhuvudtaget.

 

 1. SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV COOKIES

Genom att ställa in din webbläsare till att acceptera cookies och besöka vår webbplats samtycker du till vår och våra tjänsteleverantörers användning av cookies på denna webbplats.

Vi kan från tid till annan komma att ändra denna information om användningen av cookies på denna webbplats när så är nödvändigt. Du bör därför besöka denna sida då och då för att hålla dig uppdaterad om vilka cookies som används.

Information om behandling av personuppgifter

Uppdaterad: 6 oktober 2016.

1.              Vi värnar om din personliga integritet

 • Denna informationstext syftar till att informera dig om den behandling av dina personuppgif­ter som Bounce Scandinavia Holding AB, 556979-4521, samt bolag inom samma koncern som Bounce Scandinavia Holding AB, se punkten 7 nedan, (gemensamt “Bounce“, “oss“, “vi” och “vår“) utför på webbplatsen http://www.bounceinc.se/ (“Webbplatsen“) och i samband med bok­ning och köp av biljetter till våra sport- och fritidsaktiviteter och anläggningar.
 • Respektive Bounce-bolag är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personupp­gifter. Bounce Scandinavia Holding AB är dock ensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som sker på Webbplatsen.

2.              Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

 • I samband med bokningar samlar vi in uppgift om namn, telefonnummer e-postadress, samt i före­kommande fall, uppgift om kön och födelsedatum (vid bokning av födelsedagsaktivitet). Dessa personuppgifter behandlar vi för att kunna administrera din bokning, inklusive för att kommunicera med dig angående din bokning, och för att uppfylla vårt avtal med dig. Du måste således lämna dessa uppgifter för att vi ska kunna hantera din bokning. I annat fall kan vi inte administrera din bokning.
 • Vid betalning via Webbplatsen kan du behöva lämna ytterligare uppgifter, såsom betalkortsupp­gifter. Vi använder oss av externa betaltjänstleverantörer för att hantera betal­ningar via Webbplat­sen. Betaltjänstleverantörerna är personuppgiftsansvariga för sin egen be­handling av dina person­uppgifter för att administrera betalningar. Om du vill veta hur betal­tjänstleverantörerna behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser deras information om be­handling av personuppgifter.
 • Med stöd av ditt samtycke kan vi även behandla de personuppgifter som du lämnat till oss för att informera dig om våra produkter och tjänster och om Bounce i allmänhet via telefon, brev, e-post, fax, SMS och andra liknande kontaktvägar för elektronisk kommunikation.
 • Vidare kan vi med stöd av en s.k. intresseavvägning behandla dina personuppgifter för att följa upp våra kontakter med dig, samt i övrigt för statistik-, kvalitetsuppföljnings- och affärs­utvecklingsän­damål. Vi är måna om och har ett berättigat intresse av att behålla kontakten med dig och av att ständigt förbättra och utveckla våra produkter och tjänster.
 • Slutligen kan vi komma att behandla de personuppgifter som du lämnar på vår Webbplats t.ex. ge­nom kontaktformulär. Dessa personuppgifter behandlar vi med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose vårt intresse av att besvara din förfrågan.
 • I den utsträckning du lämnar personuppgifter om någon annan i samband med ovanstående är du skyl­dig att informera och, i förekommande fall, inhämta samtycke från denna person (eller, om personen är ett barn, från vårdnadsgivaren) avseende vår behandling av personens personuppgifter enligt denna informationstext.

 

3.              Hur länge sparas informationen?

 • Vi kommer att spara de personuppgifter som vi samlar in för en sådan tid som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ändamålen med behandlingen enligt ovan. Dina personuppgifter kan vidare sparas för den ytterligare tid som är nödvändig om vi är skyldiga enligt lag eller avtal att spara informat­ionen, eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga an­språk. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för dessa ändamål kommer vi att på ett säkert sätt radera dem.

4.              Till vilka kan informationen lämnas ut?

 • Vi kan i förekommande fall komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag i Sve­rige för sin egen behandling för ovanstående än­damål (se punkten 7 nedan för information om vilka bolag som ingår i koncernen från tid till an­nan). Utlämnandet till koncernbolagen stödjer sig på samma rättsliga grund som behandlingen i sig. Vidare kan vi, som framgått ovan, med stöd av ditt samtycke komma att lämna ut dina personuppgifter till betaltjänstle­verantörer om du väljer att betala via Webbplatsen. Slutligen kan vi komma att dela aggregerad statistik med koncernbolag och samarbetsparterns utanför Sverige. Dessa bolag får aldrig del av dina personuppgifter.

5.              Vilka rättigheter har jag?

 • Du har rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära inform­ation om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig. Detta gör du genom att skicka en skriftlig un­derskriven ansökan till adressen som anges under punkten 6 Din ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av dig.
 • Du har också rätt enligt personuppgiftslagen att begära att felaktiga och ofullständiga person­upp­gifter rättas eller kompletteras.
 • Vidare har du rätt att, i den utsträckning vår behandling stödjer sig på ditt samtycke, när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Om du åter­kallar ditt samtycke har vi dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter som vi redan har samlat in med stöd av ditt tidigare samtycke.
 • Därutöver har du rätt att när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för di­rektmarknadsföringsändamål, samt avregistrera dig från fortsatta utskick från Bounce ge­nom att kontakta oss på nedanstående e-postadress.
 • Slutligen har du rätt att vända dig till Datainspektionen för det fall du vill framställa klagomål.

6.              Frågor?

 • Om du har några frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande kontaktuppgifter:

  Bounce Scandinavia Holding AB
  Augustendalsvägen 19
  131 52 Nacka Strand
  info@bounce.se
  020-10 34 00

 

7.              Bounce-koncernen i Sverige

Bolag Organisationsnummer Anläggning Kontaktuppgifter och adress
Bounce Scandinavia Holding AB 556979-4521 Augustendalsvägen 19

131 52 Nacka Strand: [info@bounce.se]T: [020-10 34 00]

 

Bounce Holding AB 556979-4539 Tulegatan 41 1 tr113 53 StockholmStockholms länE: [info@bounce.se]

T: [020-10 34 00]

 

Bounce Kungens Kurva AB 556979-4554 Kungens kurva Augustendalsvägen 19131 52 Nacka Strand: [info@bounce.se]T: [020-10 34 00]
Bounce Toftanäs AB 559078-0523 Augustendalsvägen 19 131 52 Nacka Strand: [info@bounce.se]T: [020-10 34 00]